Registrert terapeut

REGISTERT terapeut medlem i egen forening, og MNFP

MEDLEMSKAP i NFP 

 • For å bli medlem av NFP må du være med i en av NFP sine medlemsorganisasjoner.
 • Medlemskap er indirekte  via den medlemsorganisasjonen du tilhører og omfatter kun praktiserende psykoterapeuter.

NFP er en paraplyorganisasjon som har to typer medlemmer: Læringsinstutter og utøverorganisasjoner.

Ingen enkeltpersoner kan således bli direkte medlem av NFP.

Dette er våre utøverorganisasjonerNorsk Gestaltterapeut forening (NGF), Psykodramaforeningen i Norge (PiN), Norsk forening for analytisk psykologi (NFAP), Norsk forening for kunst- og uttrykksterapi (NFKUT), Norsk forening for psykosynteseterapeuter (NFPT) Norsk Forening for integrativ terapi (NFIT), Norsk forening for danseterapi og kreative kroppsuttrykk (NODAK), Forening for Gestaltterapeuter (FGT).

Praktiserende medlemmer kan

 • markedsføre sin praksis gjennom sin forenings hjemmeside – som NFP linker til
 • (få momsfritak på sine behandlingstjenester via registrering i Alternativregisteret – vi er dessverre ikke fritatt for MVA nå)
 • søke det anerkjente European Certificate of Psychotherapy (ECP).

NFP har ikke gitt opp kampen for mva-unntak. Før revidert statsbudsjett, sendte vi følgende dokument til politikerne i finanskomiteen og helse-/omsorgskomiteen på stortinget: Dokument fra NFP til revidert statsbudsjett.

Det meste oppnår du via egen utøverorganisasjon. Så ta kontakt med denne.
Unntatt er å søke om ECP – fremgangsmåten finner du her.

Registering i finnterapeut.no: Ta kontakt med  din egen medlemsorganisasjon så hjelper de med å legge deg inn i denne søkbare medlemsdatabasen.

(Vilkår for momsfritak:

Vi er dessverre ikke ftitatt for MVA nå, men kjemper for mva-unntak.
Momsfritak forutsetter at utøveren er medlem i en av NFPs utøverorganisasjoner Videre må utøveren være registrert i Alternativregisteret i Brønnøysund og ha tegnet ansvarsforsikring, samt fylle kravene til Profesjonell Faglig Oppdatering (PFO). Alt  dette skjer via egen utøverorganisasjon).

NFP har forhandlet frem en gunstig forsikringsordning via Gjensidige som alle undermedlemmer kan benytte seg av. Denne tegner du gjennom din forening.
Det er den enkeltes utøverorganisasjon som er behjelpelig med registrering i Alternativregisteret. Ta derfor kontakt med din utøverorganisasjon.
Utøverorganisasjonen må bekrefte at du er medlem av foreningen, har tegnet ansvarsforsikring og at du tilfredsstiller kravene til Profesjonell Faglig Oppdatering (PFO).

PFO-kravene finner du her (gjeldende fra høsten 2013):

Alle medlemmer i NFPs utøverforeninger som driver privat praksis skal pålegges krav om PFO tilsvarende 115 klokketimer i løpet av 5 år, fritt fordelt på kategoriene:

 1. Videregående kurs eller utvidende kurs i psykoterapi.
 2. Profesjonell veiledning av klientarbeid; en til en veiledning, i gruppe eller med kolleger.
 3. Psykoterapikonferanser.
 4. Profesjonelle aktiviteter/organisasjonsarbeid i styrer eller komiteer.
 5. Arbeid som veileder, i forskning eller som lærer i psykoterapi.
 • Alle utøverforeninger skal per 1.1.2016 ha innført PFO krav til timeantall tilsvarende EAP sitt krav på 187,5 klokketimer over 5 år (=37,5 i snitt per år, ingen kategori mer enn 25% av totalen).
 • Alle utøverforeninger skal ha innført årlig PFO rapportering fra og med 1.1.2014 slik at første rapportering fra medlemmene til foreningene vil måtte skje senest primo 2015. Utøverforeningene skal sørger for at de har rett til å kunne ta stikkprøver over dokumentasjonen for PFO timene blant sine medlemmer og NFP skal ha anledning til å kreve oversikter over utøverforeningenes PFO-rapportering. Det er ikke et krav at de årlig innrapportert timer må tilsvare 1/5 av totalkravet.
 • I den grad utøverforeningene selv ikke bestemmer at strengere begrensninger skal gjelde for deres medlemmer, skal utøverforeningens medlemmer kunne telle PFO timer fra et bredt psykologisk og psykoterapeutisk spekter av videregående kurs eller utvidende kurs, seminarer og konferanser. Likeså skal det i kategori 5 ; Arbeid som veileder, i forskning eller som lærer i psykoterapi – inkluderes utarbeidelse av faglitteratur m.v.

ECP
NFP er medlem av Den europeiske psykoterapeutorganisasjonen EAP.
EAP sikrer at det stilles høye faglige krav til psykoterapeuter, og enkeltmedlemmene kan søke om å skal bli sertifisert, dvs. få merkevaren ECP – European Certificate of Psychotherapy

Kravene framgår på EAPs hjemmeside.
Søknad om ECP går via egen utøverforening til NFP, som tar saken videre til EAPs godkjenningskomité.

Les mer om krav og sertifisering her

ANDRE PSYKOTERAPIRETNINGER

I Norge  og mange andre land finnes det andre psykoterapiretninger enn de som sorterer under NFP.

Læringsinstitutter og utøverorganisasjoner som fyller NFPs krav (se våre vedtekter) er velkomne til å søke medlemskap.

Ta kontakt med oss om dere vil sende søknad.

Søknad blir behandlet og avgjort av NFPs styre. Blir søker tatt opp som medlem vil deres utøvende terapeuter bli indirekte medlemmer på lik linje linje de som nå er det.

Praktiserende psykoterapeuter fra andre psykoterapiretninger enn de som er med i NFP må – hvis de  ønsker indirekte medlemskap i NFP – kontakte en av våre utøverorganisasjoner og undersøke mulighetene for å bli medlem der.