Vedtekter

NFP sine vedtekter pr. 27 mai 2021.

§ 1. Foreningens navn

Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP).

§ 2. Foreningens formål

2.1. NFP er en allmennyttig organisasjon, som har til formål å samle psykoterapeuter fra forskjellige retninger i Norge i et felles forbund på bakgrunn av “Strasbourg Declaration on Psychotherapy of 1990”.

2.2. NFP skal påvirke og forme utviklingen av regelverket for psykoterapi i Norge, samt stille relevant informasjon til disposisjon for myndighetene.

2.3. NFP skal fremme utvikling av psykoterapiprofesjonen og gjennom dette styrke kvalitet og kvantitet i psykoterapitilbudet.

2.4. NFP skal støtte samarbeid og informasjonsutveksling mellom forskjellige psykoterapeutiske retninger, pleie kontakt med beslektede fagområder, og sette seg inn i, og eventuelt delta i praksisrelevant forskning.

2.5. Beslutninger i NFP skal fattes i demokratisk ånd med likeverd og respekt som basis. NFP skal tilstrebe konsensus.

§ 3. Medlemskap

NFP har to medlemskategorier: psykoterapiforeninger og utdanningsinstitutter.
I tillegg kan utdanningsinstitusjoner, eller foreninger, få assosiert medlemskap. Enkeltpersoner kan bli tildelt støttemedlemskap, eller æresmedlemskap.
Psykoterapeuter kan kun oppnå medlemskap i NFP ved å være medlem i en forening som er dannet etter gjeldende krav og retningslinjer, se punkt 3.1.
Ferdig utdannede, praktiserende*) medlemmer, er via sin forening automatisk medlemmer i NFP. Ikke ferdig utdannete medlemmer (studenter) og ikke praktiserende medlemmer i en forening, kan ikke være medlem av NFP.
*) med praktiserende menes utøvere av psykoterapi, inklusive veiledere og lærere på utdanningsinstitusjonene, (ikke coacher og ikke organisasjonskonsulenter).

3.1. Foreninger
Foreninger som er medlem i NFP kan være enkeltstående – eller paraplyorganisasjoner med medlemmer fra forskjellige psykoterapeutiske retninger.
For å være medlem i NFP må foreningene tilfredsstille følgende krav:

3.1.1 Foreningens vedtekter må stemme overens med vedtektene til NFP.

3.1.2 Foreningen må ha skriftlige etiske retningslinjer som stemmer overens med de etiske retningslinjene til NFP.

3.1.3 Foreningenes medlemmer må tilfredsstille de krav til utdanning som er fastsatt i vedtektenes § 3.2.

3.1.4 Foreningenes praktiserende medlemmer har indirekte medlemskap i NFP via sin forening.

3.1.5 Alle praktiserende medlemmer tilsluttet NFP må ha godkjent ansvarsforsikring i sin virksomhet og må følge NFP sine etiske retningslinjer.

3.1.6 Alle praktiserende medlemmer som er medlem av NFP plikter å følge og å holde seg oppdatert om det til enhver tid gjeldende lovverk som vedrører medlemmenes praksis.

3.1.7 Alle praktiserende medlemmer som er medlem av NFP skal føre klientdokumentasjon.

3.1.8 Alle praktiserende medlemmer må tilfredsstille de krav NFP har til Profesjonell Faglig Oppdatering (PFO)

3.2. Utdanningsinstitutter

For å være medlem i NFP må utdanningsinstituttene tilfredsstille følgende krav:

3.2.1 Utdanningsinstituttet må gi en videreutdanning i psykoterapi som bygger på en treårig høgskole- eller universitetsutdanning eller tilsvarende.

3.2.2 Utdanningsinstituttet må tilby en integrert spesialutdanning i psykoterapi over minst fire år.

3.2.3 Psykoterapiutdanningen må bygges på en vitenskapelig anerkjent psykoterapimetode, med virkning på et bredt anvendelsesområde og den underviste metode må dokumenteres gjennom vitenskapelige publikasjoner.

3.2.4 Utdanningsinstituttet må ha eksistert i minst tre år.

3.2.5 Utdanningsinstituttet har ansvar for forsikring av sine studenter.

3.2.6 De som leder undervisningen ved utdanningsinstituttet må ha minimum en tilsvarende integrert utdanning som den utdanningsinstitusjonen selv har fastlagt, lang praksis og fortrinnsvis pedagogisk erfaring/utdanning rettet mot psykoterapiutdanningen.

3.2.7 Faglige veiledere må ha bred terapeutisk praksis og utdanning i veiledning/supervisjon.

3.2.8 Utdanningsretningen må være internasjonalt anerkjent

3.2.9 Utdanningsretningen må være teoretisk begrunnet i forhold til forståelsen av emosjonelle, mentale, relasjonelle og psykososiale problemer, årsaker til psykiske lidelser, og intervensjonsstrategier.

NFP stiller følgende krav til utdanningen:

3.2.10 Utdanningen skal omfatte minimum 1400 timer til sammen, med en slik fordeling:

1. Teori og metodelære via egenerfaring: 500 – 800 timer.
2. Egenterapi: 250 timer. Egenterapi – i gruppe eller individuelt – skal være i overenstemmelse med den retning/metode utdanningsinstituttet tilbyr.
3. Praksis med klienter/pasienter: individuelt, med familier eller med grupper – under jevnlig veiledning: 300 – 600 timer.
4. Veiledning/ faglig kontroll i forhold til utdanningskandidatens praksis – relatert til terapiretningen: 150 timer.

3.3. Støttemedlemmer

Støttemedlemskap kan tildeles av årsmøtet til enkeltpersoner som støtter interessene til NFP
personlig og/eller finansielt. Støttemedlemmer betaler kontingent, fastsatt av årsmøtet. De har talemen ikke stemmerett.

3.4. Æresmedlemmer

Styret kan tildele æresmedlemskap. Disse medlemmer er fritatt fra å betale årlig kontingent. De har tale- men ikke stemmerett.

3.5. Assosierte medlemsorganisasjoner

Assosiert medlemskap kan gis til psykoterapeutiske organisasjoner som ikke fyller kravene til medlemskap jfr. § 6.2. eller av andre grunner ikke er aktuelle som fullverdige medlemmer. Disse betaler kontingent fastsatt av årsmøtet. De har tale- men ikke stemmerett.

§ 4. Styret

4.1. Styret består av en representant fra hvert medlem; dvs. en fra hver forening og en fra hvert utdanningsinstitutt. Representantene og deres vararepresentanter oppnevnes av medlemmenes organer. NFP skal ha skriftlig informasjon om hvem som skal representere medlemmene minst fire uker før årsmøtet. Årsmøtet velger styrets leder og styrets nestleder.
Leder representerer NFP, og vedkommende sin opphavsorganisasjon får dermed mulighet til å velge en ny representant til styret. Nestleder representerer NFP når leder ikke er tilstede.  Nestleder har stemmerett på lik linje med andre styremedlemmer så fremt vedkommende ikke er i leders sted som vara, og så fremt vedkommende tilhører en organisasjon med maks 60 medlemmer. Skulle en nestleder være vara for leder på et styremøte, må vara i nestleders organisasjon stemme på organisasjonens vegne. Styret velger selv sin sekretær og kasserer.
Dersom nestleder er forhindret fra å stille på ett møte, eller for en kortere periode er indisponert – inntil et halvt år innenfor valgperioden – kan med styrets godkjenning, en annen representant fra styret, med fullmakt fra nestleder, tre inn på vegne av nestleder.

4.2. Styret skal følge de retningslinjer og utføre de oppgaver som det er blitt pålagt av årsmøtet. I løpet av regnskapsåret, og mellom de årlige årsmøtene, har styret fullmakt av årsmøtet til å opptre på vegne av medlemmene, samt behandle, og ta beslutninger i de saker som ikke gjennom vedtektene er forbeholdt andre organ.

4.3. Saksliste med bilag sendes ut senest en uke før styremøter. Det føres protokoll fra styremøtene.
Styret er beslutningsdyktig når halvparten av medlemmene pluss ett er til stede. Styret fatter avgjørelser med alminnelig flertall blant de tilstedeværende medlemmer.
Dersom det er like mange stemmer for og imot ved avstemninger, har leder en ekstra stemme.
Ved varig frafall av representant eller vara fra et medlem; en utøverorganisasjon, eller et institutt; kan medlemmet oppnevne ny representant.
Dersom vara er forhindret fra å stille på et møte, eller for en kortere periode er indisponert – inntil et halvt år innefor valgperioden – kan et annet medlem av foreningen, eller instituttet, stille med fullmakt fra vara.

4.4. Styret kan utferdige forskrifter for NFP sin drift. De må være i overensstemmelse med vedtektene til NFP.

4.5. Styret kan oppnevne utvalg, arbeidsgrupper og andre nødvendige organer for løse NFPs oppgaver og gi dem beslutningsmyndighet innenfor fastsatte rammer.
Her kan arbeidsgruppene hente inn styre-eksterne ressurser etter egen vurdering.

4.6. Varighet av vervene:

Styrets representanter skal oppnevnes for en periode på to år slik at halve styret velges nytt hvert år.
Ved første valg velges halvparten av styret for ett år.

4.7. Et medlem av styret skal sitte i styret til EAP.

4.8. Styret utarbeider forslag til revidering av opptaksbetingelsene for foreninger og utdanningsinstitutter minimum hvert femte år. Forslaget fremlegges for årsmøtet.

4.9. Ved søknader om medlemskap i NFP skal styret oppnevne en opptakskomité, som består av styreleder og to styremedlemmer.

4.10. Styremedlemmer og komitemedlemmer i NFP må opptre i det offentlige rom så vel som i sosiale medier på en måte som ikke kan skade NFP sitt formål og visjon.

§ 5. Årsmøtet

Årsmøtet er NFP sitt høyeste organ. Årsmøtet i NFP finner sted årlig, i regelen innen utgangen av mai.

5.1. Sammensetning

Foreningene har stemmeberettigede delegater ut fra følgende fordelingsnøkkel, basert på antall praktiserende medlemmer i organisasjonen:
3 – 20 medlemmer én delegat
20 – 60 medlemmer to delegater
60 – 500 medlemmer en tilleggsdelegat per 100 medlemmer
(f. eks.: tre delegater for inntil 160 medlemmer)
Delegatene må være oppnevnt av foreningen og representere denne.
Delegatene har tale- forslags- og stemmerett.
Styret har tale- og forslagsrett.
Utdanningsinstitusjonene har møte-, tale- og stemmerett med en stemme per institusjon.
Assosierte medlemsorganisasjoner kan møte med en observatør med talerett, men har ikke forslags eller stemmerett.
Æres- og støttemedlemmer har møte- og talerett, men ikke forslags- eller stemmerett.

5.2. Delegater som forhindres fra å møte på årsmøtet, kan representeres av en av de øvrige delegater hvis fullmakt leveres på årsmøtet.
Delegater som er fraværende, skal selv ha signert fullmakten.

5.3. Alle relevante saker kan forelegges årsmøtet. Saker skal meldes styret senest 5uker før årsmøtet.
Innkalling med saksliste og bilag sendes ut minst tre uker før årsmøtet.

5.4. Faste punkter til behandling på årsmøtet er:

1. Valg av ordstyrer, en referent, tellekomité og to medlemmer til å underskrive protokollen.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Årsmelding og handlingsplan.
4. Regnskap.
5. Medlemskontingent.
6. Budsjett.
7. Vedtektsendringer.
8. Innkomne saker.
9. Valg.
10. Beslutte om det skal oppnevnes revisor for neste periode og i så tilfelle hvem.

5.5. Årsmøtet velger styreleder, nestleder og valgkomité; som skal bestå av to personer. Alle medlemmer av NFP er valgbare på årsmøtet. Valgkomiteen skal legge frem forslag om kandidatur til leder og nestleder før årsmøtet. Det er anledning til gjenvalg.

5.6. Årsmøtet er beslutningsdyktig når innkallingen har skjedd i overensstemmelse med vedtektene og minst halvparten av de etter vedtektene innkalte stemmeberettigede er til stede. Ved valg gjelder ved første valgomgang absolutt flertall (vedtak med minimum 50 % av alle stemmeberettigede) deretter alminnelig flertall (vedtak med minimum 50 % av tilstedeværende stemmeberettigede).
Vedtektsendringer krever 2/3 alminnelig flertall; det er 2/3 av tilstedeværende stemmeberettigede.
Hvis forsamlingen krever det, blir det holdt hemmelige valg og avstemninger.

5.7. Protokollen etter årsmøtet, samt krav om innbetaling av medlemskontingent, sendes ut innen en måned etter årsmøtet.

5.8. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når mer enn halvparten av styrets medlemmer, pluss ett, ønsker det. Innkalling med saksliste og bilag, sendes ut minst fem uker før ekstraordinært årsmøtet.

§ 6. Opptak og opptaksbetingelser

6.1. Medlemssøknader som stilles til NFP, behandles først av opptakskomiteen. Jfr §4.9.

6.2. Opptakskomiteen etterprøver om foreningen eller utdanningsinstituttet oppfyller NFPs vedtektsfestede krav til medlemskap, og gir sin anbefaling om avslag eller opptak til styret.
Opptakskomiteen kan eventuelt anbefale assosiert medlemskap når kravene til medlemskap ennå ikke er oppfylt, men det er sannsynlig at søker vil kunne oppfylle kravene i løpet av tre år.

6.3. Ingen kan hevde å være, eller ha rett til medlemskap i NFP uten å ha fått bekreftelse på opptaket fra styret.

§ 7. Etiske retningslinjer og ankeutvalg for behanding av klagesaker

7.1. NFP har egne etiske retningslinjer vedtatt av årsmøtet. Vedtekts vedlegg 3.

7.2. Medlemmer av organisasjoner i NFP er forpliktet til å drive virksomhet og behandling i henhold etiske retningslinjer NFP, og i sine respektive organisasjoner.
Medlemmer av organisasjoner i NFP er videre forpliktet til å drive virksomhet og behandling I henhold til norsk lovgivning.

7.3. Klager på medlemmer behandles etter den gjeldende organisasjons retningslinjer for behandling av klagesaker.

7.4. Ankeutvalget har 3 medlemmer og 2 vararepsentanter som velges av årsmøtet med en funksjonstid på 3 år. Utvalget skal bestå av representanter fra ulike psykoterapiretninger i NFP, og hver organisasjon kan maksimum ha en representant i utvalget. Medlemmer av styret i NFP er ikke valgbare til utvalget.

7.5. En anke kan fremmes av klageren eller påklagede på det grunnlag at korrekt klageprosedyre (se pkt 7.3) ikke er blitt fulgt.
Alt materialet fra klagebehandlingen gjøres tilgjengelig for ankeutvalget. Utvalget fatter den endelige beslutningen om hvorvidt gjeldende klageprosedyre er fulgt eller ikke. Hvis utvalgets beslutning er at gjeldende klageprosedyre ikke er fulgt, vil saken sendes tilbake til opprinnelig klageutvalg, med pålegg om ny behandling etter gjeldene klagesaksprosedyre.

7.6. Klagesaker som ønskes anket av en eller begge parter i klagesaken, skal sendes til NFPs styre ved leder / sekretariartet som videresender til leder i ankeutvalget som behandler saken.
Ankeutvalget må sørge for at svar til den som anker blir gitt innen rimelig tid.

7.7. Ankeutvalget skal holde styret i NFP orientert om saksbehandling og fremdrift av saker som er under behandling.
Slik orientering krever full anonymitet og konfidensialitet.

7.8. Ankeutvalget skal begrunne sin konklusjon skriftlig og sende den anonymisert til styret.

7.9. Ankeutvalgets endelige konklusjon sendes den som anker.
Sakspapirer returneres til gjeldende organisasjon, sammen med utvalgets konklusjon.

7.10. Ankesaker skal behandles konfidensielt.

7.11. Er anken fremmet av, eller rettet mot et enkeltmedlem i ankeutvalget, eller gjelder en av organisasjonene som er representert i utvalget, må utvalget sikre at dette medlem / denne organisasjonen trer til side som inhabil.
Videre sørge for at ankeutvalgets varamedlem trer inn som gjeldende medlem.

§ 8. Utmelding og eksklusjon i forhold til medlemskap

8.1. Utmelding skal skje skriftlig. Betalt medlemskontingent refunderes ikke. Medlemmer som melder seg ut av NFP har alle medlemsrettigheter i behold, inntil medlemskapet har opphørt.
Hvis medlemskontingenten ikke betales, kan det innebærer eksklusjon.

8.2. Som eksklusjonsgrunner gjelder:

1. Brudd på NFPs etisk retningslinjer
2. Mangel på overholdelse av krav til medlemskap.

8.2.1 Dersom styret ser at et medlem som er en utøverorganisasjon eller et utdanningsinstitutt, ikke oppfyller betingelsene for medlemskap i NFP, skal det skje rådslaging mellom delegerte fra medlemmet og representanter fra styret i NFP. Dersom styret konkluderer med at de nødvendige krav til medlemskap ikke er oppfylt, blir medlemmet oppfordret til å iverksette de nødvendige tiltak, eller å melde seg ut av NFP. Dersom dette ikke skjer, kan styret ekskludere medlemmet.

8.2.2 For å ekskludere et medlem kreves 2/3 flertall i styret.

8.2.3 Eksklusjon skal skje skriftlig.

8.2.4 Klage på eksklusjon og krav om ny saksbehandling skjer ved megling, se § 7, men kun som rådgivende myndighet. Etter megling presenterer meglerutvalget saken for styret, og styret tar deretter en ny avgjørelse. Denne avgjørelsen er endelig.

8.2.5 Ekskluderte medlemmer kan ikke lenger hevde NFP-medlemskap (f.eks. på brevpapir).

8.2.6 Ekskluderte medlemmer kan tidligst etter tre år, og forutsatt retting av eksklusjonsgrunnene, søke om nytt medlemskap.

§ 9. Revisjon

9.1 Revisor kontrollerer årsregnskapet til NFP, og fremlegger en skriftlig rapport til årsmøtet.

§ 10. Økonomi og regnskap

10.1. NFPs inntekter består av årskontingenter, renter, gaver og andre inntekter.

10.2 Kassereren fører regnskapet, kontrollerer NFPs inntekter, foretar betalinger, og ivaretar NFPs finanser. Før årsmøtet lager kassereren budsjettet, som skal behandles av styret, før det skal vedtas av årsmøtet. Kassereren holder gjennom året oversikt over NFPs økonomi i forhold til budsjettet. Før årsmøtet, avslutter kassereren årsregnskapet, og fremlegger det til behandling i styret. Styret fremlegger det for årsmøtet til godkjenning.

10.3 Leder og kasserer har signaturrett innen vedtatt budsjett, eller styrevedtak.

10.4 Utgifter som styrets medlemmer, underutvalgsmedlemmer eller delegater til årsmøtet pådrar seg i forbindelse med medvirkning i NFP, bæres av NFP. Styret utarbeider retningslinjer for hva som dekkes.

§ 11. Oppløsning

Årsmøtet kan oppløse NFP med 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede. Et
eventuelt overskudd etter oppløsningen skal tilfalle “World Council for Psychotherapy”, eller en liknende organisasjon til fremme av psykoterapi.

Vedtatt på stiftelsesmøtet i Oslo 22 oktober 1998.
Revidert på årsmøtet 26 april 2004, 15 mai 2006, 26 mars 2007, 8 mai 2012, 7 mai 2014, 28 mai 2015, 22 mai 2017, 28 mai 2018, 20 mai 2019 og 27 mai 2021.