EXIT-metoden

Exit har en stram struktur som vil være bærende og gi en god støtte i gruppeprosessen. Den har en struktur med repeterende aktiviteter, som skaper trygghet for deltakerne, selv om innholdet varierer. Metoden er i stor grad basert på learning by doing-prinsippet, med aktiv deltagelse som ofte fører til en innovativ og lekende energi i gruppa, et alternativ til vanskelighetene de befinner seg i.

Foto: Harrison Haines / Pexels

Alle deltagerne får hjelp til å hente fram og skape gode minner og følelser som en motvekt til det som er krevende, slik at de får re-etablert kontakt med sine ressurser, som igjen kan skape nytt håp

  • Gjennom kroppslig bevegelse, kreativitet og imaginasjonsøvelser (kunst og uttrykksterapeutisk metode) skapes det en plattform for dialog og formidling der sansene er sentrale for å få kontakt med indre følelser (sansemotorisk traumearbeid).
  • Når man ikke finner ord for opplevelsene, og ord mister sin vanlige betydning, kan ritualer som skapes i gruppen og gjennom øvelsene, være bærende som en uttrykksform og gi mening og sammenheng, når livet er truet.
  • Målet er å finne tilbake til eller finne fram nye ressurser hos seg selv, for å skape håp, drømmer og mestring i en ny livssituasjon.

Gjennom stabiliseringsgrupper etablert kontakt og kan skape et «vi og oss» i en fragmentert situasjon hvor tap av nære, kontakten med familie og venner er blitt brutt. Deltagelse i en stabiliseringsgruppe kan være avgjørende for å oppleve fellesskap og ikke føle seg alene.

EXIT-deltagelse kan gjøre det enklere å delta i lokalsamfunnet, avlaste kommunale helsetjenester og være en støtte

Metoden inneholder øvelser og veiledning som deltagerne kan benytte på egen hånd når gruppeprosessen er avsluttet.

Deltagelse i en EXIT-gruppe, vil gi flere et godt fundament for å kunne delta på andre aktiviteter i lokalsamfunnet. I tillegg kan samarbeid med kommuner, mottak og frivillige bidra til å formidle kompetanse, som hjelper kommunalt ansatte og frivillige til å planlegge for aktiviteter som ikke blir retraumatiserende.

EXIT metoden

EXIT er en gruppeaktivitet og metode som hjelper til med å ta kontroll over stressbelastningen (traumatisk opplevelse) som oppstår etter at de er kommet i eksil og forhåpentligvis i tryggere omgivelser. Hensikten er å forbedre daglig fungering på kort og lang sikt.

EXIT er et verktøy som kan hjelpe i mange situasjoner, der mennesker er utsatt for stressbelastning over tid.

Historikk

EXIT forskningen (leder av EXIT prosjektet Melinda A Meyer, da ved NKVTS, professor ved EGS – European Graduate School, leder og lærer i Kunst- og uttrykksterapi ved NIKUT, 1.amanuensis ved USN) er utviklet og gjennomført på Hvalstad ankomstmottak for enslige mindreårige 15-18 år, i Asker i perioden 2008-2012. Metoden har etter dette vært aktivt brukt i mottak, bofellesskap og velkomstklasser, samt for flyktninger og andre med traumatisk stress i DPS, BUP, barnehage og skole. Metoden har også vært svært anvendbar for eldre på sykehjem.  Tilsvarende metode ble utviklet og gjennomført blant bosniske voksne flyktninger av Meyer på 90-tallet.

EXIT metoden er evidensbasert og bygger på prinsippene om tidlig intervensjon.

EXIT inneholder kunst og uttrykksterapeutisk metodikk. Beskrivelsen av EXIT utdanningen finnes på: www.nikut.no .

EXIT-metoden kan understøtte følgende lovverk:

Helse- og omsorgstjenesteloven (77) har følgende formål, jf. § 1-1: Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne.

Folkehelseloven (70) § 4 formulerer kommunens ansvar slik: Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse….