Etiske retningslinjer

Gammel versjon – oppdatering pågår!

Som praktiserende psykoterapeut forventes det at psykoterapeuten engasjerer seg i etiske spørsmål. Psykoterapeuten må akseptere at det stilles krav til ansvarlighet i forholdet til egen person og til vedkommendes psykoterapeutiske oppgave. I tillegg har terapeuten et spesielt ansvar overfor sine klienter. Det forventes at det ytes profesjonell behandling og at det spesielle forholdet mellom terapeut og klient blir vernet på profesjonell måte.

De etiske retningslinjer tjener følgende formål:

 • Å beskytte pasient/klient fra uetisk utøvelse av psykoterapi. Dette gjelder både psykoterapeuter som er godkjent og de som er under opplæring.
 • Å stille krav til kvalitet for alle medlemmer.
 • Ha klare retningslinjer for klagesaker.

1. Gyldighet

De følgende etiske retningslinjer er bindende for alle medlemmer av forbundet, så vel enkeltmedlemmer som de medlemmer som tilhører en forening. Retningslinjene stemmer overens med de retningslinjer for etikk som er gitt ut av EAP.

2. Den psykoterapeutisk profesjon

 • Den psykoterapeutiske profesjon er basert på interaksjon mellom en eller flere pasienter/klienter og en eller flere psykoterapeuter. Målet er å gjøre forandringer mulig og sørge for videre utvikling.
 • Den psykoterapeutiske profesjon er karakterisert ved dens forpliktelse til å nå de foran nevnte mål.
 • Det blir forlangt av psykoterapeutene at de bruker sin ekspertise samtidig som klienten/pasientens verdighet, selvaktelse og klientens egen interesse er tatt hensyn til.
 • Psykoterapeutene må erklære at deres profesjonelle nivå er i samsvar med den profesjonelle trening de har fått og at denne er hensiktsmessig.

3. Profesjonell kompetanse og utvikling

Det er påkrevet at psykoterapeuter praktiserer sin profesjon på en kompetent og etisk forsvarlig måte. Det er forlangt at de skal være oppmerksomme på den forskning som foregår og den utvikling som skjer på det psykoterapeutiske området. For å imøtekomme dette kravet anbefales det at praktiserende vedvarende utvikler sin profesjon ved veiledning og egen utvikling.

4. Fortrolighet

Psykoterapeuter, så vel som alle fortrolige medhjelpere er bundet av taushetsplikt vedrørende all informasjon som er blitt kjent for dem under involvering i praksis. Det samme gjelder ved veiledning.

5. Rammer

Ved begynnelsen av all psykoterapeutisk behandling skal terapeuten gjøre klienten/pasienten oppmerksom på deres rettigheter med vekt på følgende::

 • Den psykoterapeutiske metode som anvendes (hvis det er hensiktsmessig og formålstjenlig for den psykoterapeutiske behandling) og betingelsene (inkl. avbestillingsbetingeler).
 • Omfang og omtrentlig varighet av behandlingen
 • Betalingsbetingelser (honorar, refusjonsregler, betaling for tapte timer etc.)
 • Taushetsplikt.
 • Prosedyre for klaging.

Klienten/pasienten skal gis mulighet til å bestemme hvorvidt de ønsker å gå inn i den psykoterapeutiske behandling eller ikke og hvem som skal være terapeuten. Det kreves av psykoterapeuten at denne skal opptre ansvarlig. Det psykoterapeutiske forhold krever spesiell omtanke da det bygger på tillit og noe avhengighet. Misbruk og brudd på tilliten er definert som psykoterapeutens forsømmelse av sitt profesjonelle ansvar i forholdet til klienten/pasienten, i forsøk på å tilfredsstille egne interesser, det være seg seksuelle, emosjonelle, sosiale eller økonomiske interesser.

Et hvert misbruk er en forseelse (krenking) av de profesjonelle psykoterapeutiske retningslinjer. Ansvaret ligger klart hos psykoterapeuten. Mangel på ansvarlig opptreden vedrørende tillit og avhengighet i den psykoterapeutiske relasjon er en alvorlig feil i behandlingen.

6. Informasjon

Informasjon som gis til pasient/klient skal være objektiv og sann. Enhver opplagt misvisende markedsføring er ikke tillatt. Eksempel på slik form for misvisende og ulovlig markedsføring kan være: løfte om helbredelse (som ikke har støtte i virkeligheten), tilbud på mange forskjellige typer psykoterapeutiske metoder (psykoterapeutisk trening som ikke er avsluttet) som gir inntrykk av en mer omfattende og bredere faglig bakgrunn enn det som er virkelig.

7. Profesjonelle relasjoner med kolleger

Psykoterapeuter, om nødvendig, forventes å samarbeide med representanter fra andre vitenskaper for å støtte pasient/klient-behandlingen.

8. Etiske retningslinjer i opplæringsperioden

De før nevnte etiske retningslinjer skal også gjelde mellom lærer og student i opplæringsperioden.

9. Bidrag til helsesektoren

Psykoterapeuter oppmuntres til å frembringe og vedlikeholde sunne livsbetingelser som vil forsterke, vedlikeholde og gjenskape psykologisk helse, og generelt videreføre modning og utvikling av samfunnet.

10. Psykoterapeutisk forskning

Som følge av interesse for vitenskaplig-teoretisk utvikling av psykoterapi så vel som resultat av psykoterapeutisk forskning, oppmuntres psykoterapeuten til å delta i hensiktsmessige forskningsprosjekter. Psykoterapeutisk forskning som vel som publikasjoner er underlagt de før nevnte etiske retningslinjer. Interessen for pasienter/klienter står over alt annet.

11. Krenkelse av etiske retningslinjer

Enhver medlemsorganisasjon skal ha hensiktsmessige klage- og ankeprosedyrer.

12. Nasjonale eap-organisasjoners plikter

Nasjonale organisasjoner skal kreve at deres praktiserende medlemmer vedkjenner seg og underkaster seg de etiske retningslinjer organisasjonen har. Disse retningslinjer skal samsvare med de retningslinjer som er utarbeidet av EAP.