Psykisk helsehjelp til flyktninger

Psykisk helsehjelp til flyktninger for frivillige og offentlig ansatte som arbeider med flyktninger

NFP tilbyr

Sosialt fellesskap, språktrening og nødvendig psykisk førstehjelp til flyktninger og andre direkte berørte av krigen.

Flyktninger kommer til Norge med traumatiske opplevelser. Det er viktig at de så raskt som mulig får hjelp til å komme i gang med en ny hverdag og oppleve mening i livet. De trenger kort- og langsiktig hjelp og støtte til å delta i aktiviteter som virker oppbyggende for deres helsesituasjon.

Traumer

Vi vet at traumer kan føre til langvarig fysisk og psykisk sykdom, med store negative konsekvenser og kostnader både for den berørte, familie, venner – og samfunnet.

NFP har et aktivitetstilbud og en gruppeprosess for kommuner som tar imot flyktninger. Det omfatter etablering av trygge, sosiale møteplasser, språkopplæring og psykisk førstehjelp.

Foto: Miguel Á. Padriñán / Pexels

Vi reagerer ulikt på traumatiske hendelser

Mennesker som har opplevd traumer reagerer svært ulikt. Små hverdagslige hendelser som for andre er trygt, kan gi «flash-back» og resultere i uventede og uforståelige reaksjoner for traumatiserte mennesker.  Reaksjonene kan være stillferdige eller utagerende.

Foto: Marko Milivojevic / Pixnio

 • Dagens situasjonen er spesielt alvorlig, fordi mange av flyktningene er mødre og barn.
 • Spesielt barn kan bære på mye sinne, som ofte rettes mot mor, men kan også oppstå plutselig.
 • En vennskapelig dytt, et klapp på skulderen, en ball som suser forbi, er bare noen eksempler på hva som KAN utløse traumatiske reaksjoner.
 • For de fleste er det mulig å skjønne at salutter på 17 mai og store menneskesamlinger også kan oppleves ubehagelig og «farlig» for de som har flyktet fra bomber, maskiner og geværskudd.
 • At også et besøk på kjøpesenter, deltagelse i fysiske og kulturelle aktiviteter o.l. kan resultere i sterk frykt, er ikke like godt kjent. De som jobber med traumatiserte flyktninger kan også risikere å bli retraumatiserte.

Når vi har vært utsatt for traumatiske hendelser, har vi ikke alltid kontroll på våre reaksjoner. Vi kan også bli overrasket over hvordan vi reagerer på andre mennesker og tilsynelatende hverdagslige og ufarlige situasjoner.

Sosialt fellesskap, psykisk førstehjelp og språktrening – i ett og samme tilbud.

NFP kan gi flyktninger bosatt i kommuner, på mottak eller i andre fasiliteter tilbud om å bli med i et sosialt fellesskap hvor de får psykisk førstehjelp, språktrening, følelsen av tilhørighet og aktivitet samtidig. Tilbudet heter EXIT, en metode som har vært aktivt brukt i mottak, bofellesskap og velkomstklasser, samt for flyktninger og andre med traumatisk stress i DPS, BUP, barnehage og skole.

Om Exit-metoden

Exit-metoden

Exit har en stram struktur som vil være bærende og gi en god støtte i gruppeprosessen. Den har en struktur med repeterende aktiviteter, som skaper trygghet for deltakerne, selv om innholdet varierer. Metoden er i stor grad basert på learning by doing-prinsippet, med aktiv deltagelse som ofte fører til en innovativ og lekende energi i gruppa, et alternativ til vanskelighetene de befinner seg i.

Les mer om EXIT metoden

Foto: Harrison Haines / Pexels

EXIT-deltagelse kan gjøre det enklere å delta i lokalsamfunnet, avlaste kommunale helsetjenester og være en støtte for de som reiser videre, i Norge eller tilbake til hjemlandet.

Samarbeidsprosjekt mellom NFP og NIKUT

 • NFP har, gjennom sine medlemsforeninger og institutter, invitert medlemmene til å delta i et eget prosjekt, spesielt for flyktninger fra Ukraina.
 • NFP sine medlemmer kan bidra med å forebygge langvarige skader som ofte oppstår etter traumatiske hendelser. Vi kan også bistå med veiledning/debriefing av personell, herunder frivillige som står i 1-linje i møte med flyktninger, for å forebygge sekundær-traumatisering og utbrenthet.
 • For å kunne gi tilbud om kvalitetssikret og evidensbasert psykisk førstehjelp til kommuner så fort som mulig, trenger vi økonomisk støtte (jf rapport utarbeidet av Virke: Kartlegging av kapasitet til å bidra i mottak av flyktninger fra Ukraina)).
 • EXIT-metodikken som ligger til grunn for vårt prosjekt, har tidligere fått støtte fra UDI til forskning og arbeid med flyktninger. Metoden har tidligere vært fast program i ankomst-, transitt- og ordinært mottak. I senere år er metoden også benyttet i samarbeid med frivilligsentraler, BUFETAT, DPS og på sykehjem – med godt resultat.

https://www.nkvts.no/prosjekt/kunst-og-uttrykksterapi-kut-for-nyankomne-enslige-mindrearige-asylsokergutter-ved-transittmottak-exit-expressive-art-in-transition/

EXIT programmet er et lavterskel tilbud og enkelt for flyktninger å lære, for å håndtere stresset som følger av deres situasjon. EXIT er utviklet for å hjelpe flyktninger tidlig, før traumet har satt seg og skaper langvarige og alvorlige fysiske og psykiske plager.

En nyere undersøkelse utført av Ukom – statens undersøkelseskommisjon-, viser at mennesker «berørt av en alvorlig hendelse, ikke får tilstrekkelig psykososial oppfølging». https://ukom.no/rapporter/undersokelse-etter-drukningstragedien-i-tromso/innledning.

Psykososiale forhold inngår som en viktig del av EXIT-programmet. Metoden gir mulighet for å kunne oppdage behov for hjelp fra offentlige faglige instanser, som ellers ikke blir sett og ivaretatt.

Prosjektet er et samarbeid med Norsk institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon (NIKUT), som har utdanningen til EXIT-programmet. EXIT har elementer som NFP sine medlemmer er kjent med, og vil derfor være lett å lære og å ta i bruk.

Prosjektet omfatter:

 • Opplæring av NFP-psykoterapeuter i EXIT-programmet
 • Veiledning
 • Planlegging og koordinering av prosjektet
 • Samarbeid med kommuner og organisasjoner for å tilby EXIT-grupper
 • Evaluering

Prosjektet har som målsetting å bidra med økt kompetanse og tilbud over tid for arbeid med flyktninger.

EXIT metoden er evidensbasert og bygger på prinsippene om tidlig intervensjon.

EXIT følger en bestemt mal. Gruppesesjonene arrangeres med 10 samlinger, 2 ganger i uka i flyktningenes ankomstfaser og senere. EXIT inneholder kunst og uttrykksterapeutisk metodikk. Beskrivelsen av EXIT utdanningen finnes på: www.nikut.no . Forskningen er tilgjengelig vedlagt  søknaden og på nett: www.nkvts.no/flyktninger.

Flyktninger og Traume

Flyktninger og traumatiserte kan få svært store utfordringer med sin psykiske og fysiske helse etter krig, naturkatastrofer, vold og ulykker. Kroppen reagerer på de traumatiske hendelsene som søvnløshet, uro, muskelsmerter, hodepine, tilbaketrekning, sinne, og at de kan miste overskudd til å konsentrere og orientere seg fordi sansene blir overveldet og svekkes fra de traumatiske opplevelsene. De som rammes av dette kan derfor oppleve at de stadig får minner som er vanskelig å håndtere når det skaper indre stress, fordi sansene kan fremtvinge disse i normale daglige situasjoner selv om faren er over.

Foto: Rodnae Productions / Pexels

Om NFP – Norsk Forbund for Psykoterapi

NFPs medlemmer tilbyr psykiske helsetjenester av høy faglig kvalitet.

NFP er en paraply-organisasjon for foreninger med medlemmer som har en omfattende og forskningsbasert spesialisering innen samtale- og uttrykksterapi. Vi har i snart 40 år tilbudt tjenester både innenfor og utenfor det offentlige helsevesen.

 • Kunst- og Uttrykksterapi
 • Psykodrama
 • Gestaltterapi
 • Psykosynteseterapi
 • Jungiansk Analytisk terapi
 • Integrativ terapi.

Utdanningene har en varighet på 4 – 8 år. Kriterier for opptak er utdanning på minimum bachelornivå eller tilsvarende. Alle fagområder har en humanistisk, eksistensiell, psykoterapeutisk tradisjon og tar utgangspunkt i anerkjente prinsipper for klinisk helsearbeid. Utdanningene er godkjent av Europeisk Forbund for Psykoterapi (EAP) og flere av fagområdene har gjennom mange år mottatt støtte fra Helsedirektoratet for etter- og videreutdanning i psykisk helse. Fagområdene kan også vise til omfattende forskning.

Vi har også sett at WHO har anbefalt en styrking av samarbeidet mellom offentlig helsetilbud og tilbud utenfor det offentlige helsevesen, tilsvarende det NFP organiserer.

En nyere undersøkelse anbefaler samarbeid med eksterne kompetansemiljø, spesielt i arbeid med flyktninger. «Vår undersøkelse viser at det er en risiko for at de som er berørt av en alvorlig hendelse, ikke får tilstrekkelig psykososial oppfølging»

https://ukom.no/rapporter/undersokelse-etter-drukningstragedien-i-tromso/innledning

Samarbeid NFP og NIKUT:

Kan gi hjelp til flere

NFP har inngått et samarbeide med NIKUT for å tilby psykisk førstehjelp til kommunene. Behovet er stort og alt tyder på at det vil øke. NIKUT har allerede planlagt oppstart av introduksjonskurs og utdanninger i Sør-Norge og Nord-Norge. I Nord-Norge samarbeider NIKUT med Regionalt senter for vold og traumatisk stress (RVTS)

Med flere terapeuter som får spesialistopplæring i samfunnsmessige forhold knyttet til traumer og opplæring i å hjelpe, kan flere voksne og barn få hjelp og avlaste det offentlige helsevesen

Kan gi hjelp til flere

Prosjektgruppen

Fra NIKUT

Melinda A. Meyer, ansvarlig for utdanningen
Epost: meli-m@online.no
Tlf: 900 70 078

Gunnar Reinsborg, medansvarlig for utdanningen
Epost: gu-rein@online.no
Tlf: 926 57 502

Fra NFP – Norsk Forbund for Psykoterapi

Liv Berit Nyblin Løken, klinisk spesialist i vold og traumatisk stress
Epost: nyblid60@gmail.com
Tlf: 481 02 090

Heidi Hansen, spesialsykepleier, psykoterapeut i kunst- og uttrykksterapi
Epost: heidi.expressiveart@gmail.com
Tlf: 480 33 750

Marit Uppstad, adjunkt med opprykk, psykodramaterapeut, veileder og pedagog
Epost: ma-upp@online.no
Tlf: 926 82 244

Kjersti Almåsvold, leder NFP, prosessleder, psykodramaterapeut, veileder og pedagog
Epost: leder@nfpsykoterapi.no
Tlf: 920 55 920