EAP – krav og sertifisering

Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) er medlem av EAP (European Association of Psychotherapy), http://www.europsyche.org som samler NFP sine søsterorganisasjoner over hele Europa.

EAP – og NFP i kraft av å være EAP-medlem – legger Strasbourg Psykoterapi-deklarasjon av 1990 til grunn for å definerer hva en psykoterapeut er:

  • Psykoterapi er en selvstendig vitenskapelig disiplin, hvis praksis representerer en fri og uavhengig profesjon.
  • Utdannelse i psykoterapi foregår på et avansert, kvalifisert og vitenskapelig nivå.
  • De psykoterapeutiske metodenes mangfold er sikret og garantert.
  • En komplett psykoterapeutisk utdanning inneholder teori, egen-terapi og praksis under veiledning. Studentene tilegner seg adekvat kunnskap om de forskjellige psykoterapeutiske prosessene.
  • Adgang til utdannelsen forutsetter noen forutgående kvalifikasjoner, spesielt på humanistiske og sosialfaglige områder.

EAP sikrer at det stilles høye faglige krav til psykoterapeuter, både til utdanningsinstitusjoner og utøverorganisasjoner. Gjennom EAP kan medlemmene bli akkreditert, og enkeltmedlemmene kan søke om å skal bli sertifisert, dvs. få ”merkevaren” ECP – European Certificate of Psychotherapy.
Her kan du lese fremgangsmåten for sertifisering til ECP.

Søknader til EAP går gjennom NFP.

Se lenkene nedenfor:
http://www.europsyche.org/contents/13489/european-certificate-of-psychotherapy-ecp-
http://www.europsyche.org/cms-tag/153/ecp
http://www.europsyche.org/download/cms/100510/ECP-document_version-5-0-voted-AGM-Valencia-July-2012.pdf

NFP sin intensjon er å fylle kravene EAP setter. Dette framgår av våre vedtekter.
NFP sine strenge krav til medlemskap, sikrer at utøverne holder høyt faglig nivå, har personlig egnethet, og den nødvendige kompetanse.

Kravene som stilles til utdanningsinstitusjonene

Det kreves nå høyskoleutdanning for opptak ved alle NFPs utdanningsinstitutter(Bachelor) eller tilsvarende, og det er krav om kontinuerlig praksis som kvalitetssikres gjennom faglig oppdatering og videreutvikling, og om supervisjon på arbeidet den enkelte utøver utfører. Mange av NFPs medlemmer har i tillegg til en terapeut-utdanning også utdanning og erfaring fra andre deler av arbeidslivet enn helsesektoren.

To av NFPs utdanningsinstitutter gir opplæring på høyskolenivå. Det gjelder Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon (NIKUT), som har tilbud i klinisk helsearbeid på Høyskolen i Buskerud. Også Norsk Forening for Integrativ terapi (NFIT) har opplæringsprogram på samme høyskole.
Norsk Gestaltinstitutt har status som egen høyskole.

Kravene til utøverorganisasjonen

Her legges bestemmelsene om Profesjonell Faglig Oppdatering (PFO) til grunn.
Saken ble siste behandlet på NFPs styrermøte i oktober 2013. Da ble følgende vedtatt:
Alle medlemmer i NFPs utøverforeningene som driver privat praksis skal pålegges krav om PFO tilsvarende 115 klokke timer i løpet av 5 år , fritt fordelt på kategoriene:

1. Videregående kurs eller utvidende kurs i psykoterapi
2. Profesjonell veiledning av klientarbeid; en til en veiledning, i gruppe eller med kolleger
3. Psykoterapikonferanser
4. Profesjonelle aktiviteter/organisasjonsarbeid i styrer eller komiteer
5. Arbeid som veileder, i forskning eller som lærer i psykoterapi

  • Alle utøverforeninger skal per 1.1.2016 ha innført PFO krav til timeantall tilsvarende EAP sitt krav på 187,5 klokketimer over 5 år. (=37,5 i snitt per år, ingen kategori mer enn 25% av totalen)
  • Alle utøverforeninger skal ha innført årlig PFO rapportering fra og med 1.1.2014 slik at første rapportering fra medlemmene til foreningene vil måtte skje senest primo 2015. Utøverforeningene skal sørger for at de har rett til å kunne ta stikkprøver over dokumentasjonen for PFO timene blant sine medlemmer og NFP skal ha anledning til å kreve oversikter over utøverforeningenes PFO rapportering. Det er ikke et krav at de årlig innrapportert timer må tilsvare 1/5 av totalkravet.
  • I den grad utøverforeningene selv ikke bestemmer at strengere begrensninger skal gjelde for deres medlemmer, skal utøverforeningens medlemmer kunne telle PFO timer fra et bredt psykologisk og psykoterapeutisk spekter av videregående kurs eller utvidende kurs, seminarer og konferanser. Likeså skal det i kategori 5 ; Arbeid som veileder, i forskning eller som lærer i psykoterapi inkluderes utarbeidelse av faglitteratur m.v.