Psykoterapi sorterer under lov om alternativ behandling

Lov om alternativ behandling er den loven som gjelder for psykoterapeuter. Det betyr at utøvende terapeuter i Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) via sin egen medlemsorganisasjon kan registrere seg i Alternativregisteret og få sine behandlingstjenester fritatt for moms.

Mennesker som trekker hverandre opp fra en avgrunn

 

De retninger av psykoterapiprofesjonen som NFP representerer faller inn under lov av 27. juni 2003 nr 64 om alternativ behandling av sykdom mv (Alternativbehandlingsloven).

Det innebærer at en utøvede psykoterapeut via sin psykoterapiforening kan søke om å bli registrert i Alternativregisteret i Brønnøysund.
Godkjent registrering i Alternativregisteret gir rett til momsfritak på behandlingstjenester.

Framgangsmåte 
Det forutsetter at man søker gjennom sin utøverorganisasjon som må gå god for den enkelte terapeut. Andre vilkår er at søker må ha forsikringsordning og tilfredstiller PFO-kravene (Profesjonell Faglig Oppdatering).

Får «registert» i terapeuttittelen

Utøvere som er godkjent i Alernativregisteret har rett til å benytte betegnelsen “registrert” i tilknytningen til sin terapeuttittel (dvs. basert på den psykoterapeutretning utøveren representerer) for eksempel i markedsføring.

Ikke helsepersonell
Siden de psykoterapiretninger som NFP representerer sorterer under alternativ behandling inngår man ikke i Helsepersonellregisteret (HPR) som er helsemyndighetenes register over alt helsepersonell med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven.

Historikk: Samfunnsvitenskap, medisin og psykisk helse

Psykoterapi defineres tradisjonelt som behandling av sjelen eller psyken, eller som behandling av psykiske problemer med psykologiske metoder. Psykoterapi ble fra Freuds og psykoanalysens tid regnet som medisinsk behandling.
Med de siste årenes videreutvikling av psykoanalysen og oppblomstringen av nye psykoterapeutiske retninger, er denne plasseringen av psykoterapien omdiskutert. Nå sees psykoterapi som en psykologisk vitenskap knyttet inn under samfunnsvitenskapen.
Det er kun innen psykiatrien (sykehus, poliklinikker, dagsentre ol.) og biologisk psykiatri at man plasserer psykoterapi inn under den medisinske vitenskap. Dette har medført at mye av den forskning som er gjort på psykoterapi i de senere år, er gjort innenfor psykologi og samfunnsvitenskap og ikke medisin.

At psykoterapi i stor grad hører til under psykologi og samfunnsvitenskap og ikke under medisin, gjorde det vanskelig for psykoterapeuter å bli hørt da Stortinget 2002-2003 behandlet daværende Ot.prp.nr 27 Om lov om behandling av sykdom mv.
Psykoterapiområdet ble ikke utredet verken av Aarbakkeutvalget eller Helse- og Sosialdepartementet. Alternativ behandling og alternativ medisinsk behandling er to forskjellige områder. Aarbakkeutvalget utredet det siste, og det var det som ble den vedtatte lovens navn og innhold: Lov om alternativ behandling av sykdom mv.

NFP ga den gang klart uttrykk for at vi anså at psykoterapi hører inn under helse siden psykoterapi behandler den psykiske siden av mennesket.
Av den grunn mente NFP at psykoterapeuter burde ha momsfritak på sine behandlingstjenester. NFP viste til at psykologer, som er den største gruppen som utfører psykoterapi, av den grunn er fritatt for moms.

 

For psykoterapeuter gjelder alternativbehandlingsloven

Resultatet har blitt:

    • De retninger av psykoterapiprofesjonen som NFP representerer faller inn under lov av 27. juni 2003 nr 64 om alternativ behandling av sykdom mv (Alternativbehandlingsloven).
    • Det innebærer at en utøvede psykoterapeut via sin psykoterapiforening kan søke om å bli registrert i Alternativregisteret i Brønnøysund.
    • Godkjent registrering i Alternativregisteret gir rett til momsfritak på behandlingstjenester.
    • Det forutsetter at man søker gjennom sin utøverorganisasjon som må gå god for den enkelte terapeut. Andre vilkår er at søker må ha forsikringsordning og tilfredstiller PFO-kravene (Profesjonell Faglig Oppdatering).
    • Utøvere som er godkjent i Alernativregisteret har rett til å benytte betegnelsen “registrert” i tilknytningen til sin terapeuttittel (dvs. basert på den psykoterapeutretning utøveren representerer) for eksempel i markedsføring.

Siden de psykoterapiretninger som NFP representerer sorterer under alternativ behandling inngår man ikke i Helsepersonellregisteret (HPR) som er helsemyndighetenes register over alt helsepersonell med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven.