Mindreårige asylsøkere og EXIT

Ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, (RVTS Nord), i samarbeid med Melinda Meyer på Norsk institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon (NIKUT) og Utlendingsdirektoratet (UDI) regionkontor Nord, gjennomførte implementering av forebyggende grupper for enslige mindreårige asylsøkere etter EXIT – modellen på fem mottak i region Nord høsten 2010.
Studien er designet som et randomisert, kontrollert forsøk.

EXIT er en terapiform som anvender bevegelse, tegning, musikk, dans og drama i tillegg til det verbale uttrykket. De kunstorienterte terapiformene kan ha fordeler sammenlignet med rent verbale terapiformer, bl.a. fordi de gjør det lettere å komme i kontakt med og uttrykke avstengte følelser.Terapien har vist seg å være velegnet som behandlingsform for traumatiserte flyktninger. Modellen er utviklet av Meyer DeMott og ble først tatt i bruk ved Brinken Asylmottak i 1991 og deretter videreutviklet ved Fossnes Asylmottak i 1992-1994 (Meyer og Nygård, 1993, Meyer 1995; 1997; 2007).

Prosjektet har betydd iverksetting av tiltak overfor en gruppe asylsøkere der det er store utfordringer knyttet til både innholdet i det tilbudet som skulle gis, og til antallet som kom og samtidig som det representerte en forskningsmessig evaluering av effekten av dette tiltaket. Resultatet ga nyttig kunnskap for arbeidet med å implementere tidlige intervensjoner i transittfasen for å forebygge isolasjon, angst og depresjon hos EMA og danne grunnlag for bedre, forskningsbaserte forebyggende tiltak for å redusere psykiske plager blant EM-ungdommer.

Studien er den første i sitt slag både i Norge og Europa. Les mer