Familier med diabetes-syke barn og psykodrama

Gjennom gruppeimprovisasjon, rollespill og feedbacksesjoner, fikk familiar til barn med diabetes delta i en helende prosess som hjalp dem å dele sine problemer, nyttiggjøre seg andres insikt og tilbakemeldinger, samt drøfte endringer i væremåte overfor sine barn for å unngå samme problemer i framtiden. Familiene som deltok i denne studien gav tilbakemeldinger om en økt forståelse for hvor viktig deres relasjon med barna var for god mestring i forhold til sykdommen. Gjennom en større bevissthet rundt årsakene til foreldrenes engstelse for barnas sykdom, ble de i stand til å adressere fastlåste atferdsmønstre på en støttende, ikke-dømmende arena og arbeide mot positive endringer. Deres barn profiterte indirekte på dette arbeidet gjennom at foreldrene endret atferd, samt gjennom bedret kommunikasjon i familiene.
En reduksjon i barnas HbA1 nivåer (blodsukkernivåer) ble også observert gjennom tiden studien varte, uten at dette kan anses å være et direkte resultat av psykodrama.