Etiske standarder for NFP

1. Introduksjon og formål

Psykoterapeuter har et spesielt ansvar overfor sine klienter, også i forhold til etiske spørsmål. De følgende etiske standarder skal danne bakgrunn for medlemsorganisasjonenes egne etiske retningslinjer og dermed for terapeutens profesjonelle vurderinger i daglig praksis så vel som i oppståtte dilemmaer.

NFPs etiske standarder reflekterer NFPs verdisyn, og har som overordnet mål

 • å sikre at det spesielle forholdet mellom terapeut og klient blir ivaretatt på en profesjonell måte
 • at våre terapeuter arbeider innenfor det til enhver tid gjeldende norske lovverk og de samme overordnede etiske standarder som øvrige psykoterapeuter tilsluttet European Association for Psychotherapy (EAP)
 • at våre medlemsorganisasjoner har klare og samsvarende etiske retningslinjer og rammer for håndtering av klagesaker
 • at NFPs standarder skal være i overensstemmelse med etiske prinsipper for psykoterapeuter i Europa fastsatt av the European Association for Psychotherapy (EAP).

NFPs terapeuter forplikter seg til å arbeide med integritet og etterrettelighet, og å

 • følge NFPs etiske standarder, EAPs etiske prinsipper og det til enhver tid gjeldende norske lovverk
 • ha respekt for klientens rettigheter og verdighet, og dennes ressurser, livssituasjon og behov
 • være bevisst klientens livssituasjon som en del av et sosialt og økologisk hele
 • anerkjenne bredden av menneskelig erfaring og kultur
 • anerkjenne den andres annerledeshet
 • søke å lindre symptomer på individuell belastning og lidelse
 • søke å øke individets opplevde helse og mestring
 • søke å forbedre relasjoner mellom mennesker
 • etterstrebe å øke individets resiliens og mestringsevne
 • beskytte klientens sikkerhet
 • ivareta integriteten i den terapeutiske relasjonen
 • etterstrebe objektivitet
 • etterstrebe å øke kvaliteten på profesjonell kunnskap og dens anvendelse
 • øke sin profesjonelle kunnskap på teoretisk og praktisk nivå

2. Gyldighet

De foreliggende etiske standarder er bindende for alle direkte og indirekte medlemmer av forbundet, som i det følgende benevnes “psykoterapeuter” eller “terapeuter”. Standardene omfatter også medlemsorganisasjonenes og instituttenes studenter i praksis.

Tilsvarende gjelder standardene de nevnte personene i deres ulike profesjonelle roller når de opptrer som NFP-medlemmer: både som terapeuter i relasjon til klienter, som veiledere i relasjon til veilander, som lærere i relasjon til studenter, og som terapeuter i relasjoner der
forskning helt eller delvis er formålet. Standardene gjelder også medlemsorganisasjonenes behandling av klage- og ankesaker.

NFP krever av alle sine medlemsorganisasjoner at de

 • har etiske retningslinjer som minimum oppfyller standardene gitt her og som er i overensstemmelse med EAPs etiske prinsipper
 • har en etisk rådgivningsinstans tilgjengelig for sine medlemmer
 • har en hensiktsmessig instans for behandling av klager og anker

Det vil kunne oppstå situasjoner der det er vanskelig eller umulig å oppfylle alle de etiske standardene, og hvor terapeuten kan måtte prioritere hvilke som skal følges. Et ufravikelig krav er imidlertid at terapeuten vurderer situasjonen og alle de foreliggende krav nøye og kan gjøre rede for sin vurdering og prioritering, og at hen om mulig og nødvendig søker råd hos kolleger eller en relevant rådgivende instans. Klientens klagerett gjelder uansett.

3. Etiske standarder

a. Ansvarlighet

Den terapeutiske relasjonen forutsetter tillit og samarbeid mellom partene. Det kreves at terapeuten opptrer ansvarlig, og ikke misbruker tilliten eller forsømmer sitt profesjonelle ansvar for direkte eller indirekte å forsøke å tilfredsstille egne behov eller interesser.

NFPs terapeuter etterstreber at tjenestene deres holder høyeste profesjonelle standard og at de brukes på en faglig kompetent og etisk forsvarlig måte, og er bevisst sitt ansvar for konsekvensene av praksisen. Terapeutens praksis skal være omfattet av en relevant forsikring.
Ved begynnelsen av all psykoterapeutisk behandling skal terapeuten gjøre klienten oppmerksom på rammene for samarbeidet, med vekt på følgende:

 • Den / de psykoterapeutiske metode(r) som anvendes, inkludert eventuelle risiki
 • Betingelser for avbestilling og betaling
 • Taushetsplikt
 • Innhente samtykke for lagring av data
 • Klientens ansvar for å bidra i terapiprosessen
 • Prosedyre for klaging

b. Kompetanse

Terapeuten skal være åpen om og arbeide innenfor sin kompetanse og erfaring, og sine faglige og personlige begrensninger, i forhold til klientens problemstilling.

Terapeuten skal være oppmerksomme på den forskning som foregår og den utvikling som skjer på det psykoterapeutiske området. Det kreves at praktiserende ivaretar en kontinuerlig profesjonell faglig oppdatering i henhold til gjeldende krav, slik at de utvikler sin kompetanse ved veiledning og egen utvikling.

c. Moralske og juridiske standarder

Terapeuten skal være bevisst sin profesjonelle rolle, og har individuelt ansvar for å være oppdatert på hvilke moralske og juridiske standarder denne omfattes av.

d. Konfidensialitet

Terapeuter er bundet av taushetsplikt nærmere beskrevet i norsk lovgivning.

e. Hensynet til klienten

Det kreves av terapeuten at hen bruker sin ekspertise samtidig som klientens verdighet, selvaktelse og egen interesse er tatt hensyn til. Terapeuten skal etterstrebe at klienten kan føle seg trygg i den terapeutiske relasjonen. På overordnet nivå skal terapeuten arbeide for å øke forståelsen av menneskelig adferd og klientens forståelse av seg selv og sine omgivelser, samt anvendelsen av denne forståelsen til beste for menneskers liv og helse. Samtidig skal terapeuten prioritere klientens mål, behov og ressurser.

Klienten skal respekteres som individ og som kompetent bidragsyter i terapien, og skal gis mulighet til informert samtykke når det gjelder evaluering, behandling, undervisning eller trening.

Klienten har krav på at terapeuten ivaretar seg selv og sine behov slik at samarbeidet med klienten påvirkes minst mulig negativt, og at terapeuten oppfyller minimumskravene til kontinuerlig profesjonell faglig oppdatering – herunder også veiledning / supervisjon.

Dersom terapeuten opplever å stå i en interessekonflikt mellom klient og terapeutens arbeidsgiver, skal terapeuten avklare sine lojaliteter og forpliktelser og være åpen med alle parter om dette.

f. Profesjonelle relasjoner

Terapeuten skal anerkjenne, respektere og være villig til å samarbeide med representanter fra andre profesjoner og vitenskaper, og når det ut fra terapeutens faglige vurdering er relevant for behandlingen; å foreslå et slikt samarbeid for klienten.

g. Opptreden i det offentlige rom

Terapeutens profesjonelle ansvar innebærer at hen i alle sammenhenger, inkludert også i privatlivet og på sosiale medier, må være bevisst på hensynet til egne klienter, kollegers praksis og profesjonens anseelse.

h. Bruk av evalueringsverktøy

Terapeuten skal ha et bevisst forhold til eventuelle kartleggings- eller evalueringsverktøys nytteverdi for klienten, samt kompetansekrav og verktøyets kvalitet, risiki og svakheter, og skal kommunisere dette til klienten før de eventuelt brukes. Klienten har rett til innsyn i og deltakelse i drøfting av resultater og tolkninger. I rollen som NFP-medlem skal det ikke stilles formelle diagnoser.

i. Forskning

Som følge av interesse for vitenskapelig-teoretisk utvikling av psykoterapi så vel som resultat av psykoterapeutisk forskning, oppmuntres terapeuten til å delta i hensiktsmessige forskningsprosjekter. Psykoterapeutisk forskning så vel som publikasjoner er underlagt de herværende etiske standarder, og i tillegg relevante faglige standarder og norsk lovgivning. Respekten for og hensynet til klientens verdighet og helse skal alltid veie tyngst.